Season One

Season One – Episode 1 – “Pilot”

Season One – Episode 2 – “Mortal Crimes”

Season One – Episode 3 – “Taken”

Season One – Episode 4 – “Bullshit”

Season One – Episode 5 – “Bad Influences” Part 1 and Part 2

Season One – Episode 6 – “All Hallows Eve, NYC”

Season One – Episode 7 – “A Helping Hand”

Season One – Episode 8 – “Taking Out the Trash”

Season One – Episode 9 – “Relationships”

Season One – Episode 10 – “Strange Days”